24 juni 2017

2.000 huishoudens in Woerden leven in armoede!

 

Ongeveer 2.000 huishoudens leven in armoede en hebben langere tijd niet de middelen om te beschikken over de goederen en voorzieningen die in de samenleving als minimaal noodzakelijk gelden.

In de raadsvergadering van 22 juni jl. heeft de raad ingestemd met het voorstel voor een integraal armoedebeleid. Het integrale armoedebeleid biedt maatwerk voor de inwoners en beoogt een duurzame oplossing.

Momenteel heeft de gemeente Woerden diverse inkomensondersteunende regelingen. Een voorbeeld van een inkomensondersteunende regeling is de ‘declaratieregeling’. Via deze regeling is het mogelijk om kosten voor bijvoorbeeld een paar sportschoenen of muziekles vergoed te krijgen. Uit onderzoek blijkt echter dat de inkomensondersteunende regelingen maar voor 50% benut worden.  Daarnaast is de huidige inkomensondersteuning slechts symptoombestrijding; het inkomen wordt wel aangevuld, maar het is geen structurele oplossing. Geconcludeerd kan worden dat het huidige armoedebeleid ontoereikend is. Een meerderheid van de partijen in de Woerdense politiek deelde deze conclusie en stemde in met een nieuw integraal armoedebeleid.

Met het integrale armoedebeleid wordt ingezet  op het voorkomen en verminderen van armoede. Om dit doel te bereiken wordt maatwerk ingezet. Maatwerk betekent een passende aanpak voor de inwoner om het doel te behalen. Deze aanpak kan per inwoner verschillen, inwoners hebben immers verschillende behoeften. De maatwerkaanpak bij het integrale armoedebeleid houdt in dat aan de hand van een gesprek met de inwoner bepaald wordt wat de inwoner nodig heeft. Er is namelijk niet van te voren precies gedefinieerd wat wel of niet vergoed wordt. Dit kan dus per inwoner verschillen. Naast een financiële ondersteuning krijgt de inwoner ook coachende ondersteuning met als doel een positieve beweging te stimuleren. De coachende ondersteuning moet er toe leiden dat het integrale armoedebeleid niet een (eenmalige) lastverlichting biedt maar een duurzame oplossing.

De fractie CU-SGP heeft ingestemd met het voorstel voor integraal armoedebeleid en vindt de persoonlijke aanpak met als doel een duurzame oplossing een positieve ontwikkeling. Het omzien naar elkaar is een Bijbelse gedachte. De Heere trekt zich het lot van armen en zwakken aan en in Leviticus 19:9-10 roept Hij Zijn volk ook op om voor hen te zorgen. 

‘Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, zult gij de rand van uw veld niet geheel afmaaien, en wat nog is blijven liggen van uw oogst, zult gij niet oplezen. Ook zult gij uw wijngaard niet afzoeken en het afgevallene van uw wijngaard niet oplezen; dit zult gij voor de armen en de vreemdelingen laten liggen: Ik ben de HEERE, uw God.’

Anno 2017 geldt deze oproep ook voor ons en mogen wij, binnen en buiten de (Woerdense) politiek, tot zegen zijn van onze naaste!

Daphne van der Wind
Fractie CU-SGP Woerden