30 oktober 2015

Bijdrage Algemene Beschouwingen

Voorzitter,

U begrijpt dat ik, gezien de achtergrond van onze fractie, daarvoor gezocht heb naar iets wat onze drijfveer is om politiek te bedrijven. Treffend vond ik een stuk uit het evangelie van Markus, waarin het leven van Jezus beschreven staat. Het gaat om een stuk waarin de discipelen van Jezus zich druk maken over wie nu de belangrijkste volgeling is.

Maar Jezus riep hen bij Zich en zei tegen hen: U weet  dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren, en dat hun groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn.

Dat is de manier waarop een bijdrage willen leveren aan het politieke debat in Woerden. Door dienend onze verantwoordelijkheid te nemen. Politici vinden zichzelf vaak erg belangrijk, en nemen daarom grote woorden in de mond. Het zou mooi zijn als veel meer politici een dienende houding zouden hebben,  door het raadswerk te doen met inzet en door te luisteren, en soms ook door een ander geluid te laten horen. Niet populistisch maar door het beste voor de stad te zoeken.

Opvang vluchtelingen

Een ander geluid werd ook in Woerden gehoord, toen we hier vluchtelingen opvingen. Mensen in nood, waar Woerden haar verantwoordelijkheid nam. Jammer dat dit gebeurde, en helaas geen eenmalig incident. Het rijtje Oranje, Woerden, Steenbergen, Wormerland, als mensen zich zo laten gaan, dan is het toch treurig gesteld. Gelukkig hoorden we ook veel andere geluiden. Mensen die spontaan allerlei acties op touw zetten, zich ingezet hebben bij de opvang. Mooi dat dit geluid uiteindelijk toch de boventoon voerde

Voorzitter, het vluchtelingenprobleem is helaas niet over. 6 dagen opvang is niet voldoende. De noodopvang zit vol, mensen worden van hot naar her gesleept en we moeten hoognodig praten over structurele oplossingen. De burgemeester heeft daarin een eigen rol, maar wij roepen het college op om samen met de raad, met bewoners en organisaties op te trekken en onze verantwoordelijkheid te nemen. Ja, ook wij zien allerlei haken en ogen op die weg, maar niets doen is geen optie! Communicatie en samen optrekken creëert draagvlak!

Burgers willen gehoord worden over allerlei onderwerpen. Daar moeten we zeker niet te bang voor zijn. En iedereen die spreekrecht heeft, heeft nog geen gelijk. Luisteren of aanhoren is nog iets anders dan: “u vraagt, wij draaien”. Als politici mogen wij ook tegenargumenten inbrengen, mogen we ook uitgaan van onze visie op de maatschappij. De meeste burgers snappen heel goed dat niet alles kan, maar laten we dan vooral uitleggen waarom het niet kan. Laten we vooral ook met elkaar in gesprek zijn over hoe het dan wel kan. En als we met elkaar of met de inwoners in gesprek gaan over de opvang, laten we dat dan in fatsoenlijke bewoordingen doen, en als het ontspoort niet onze mond houden. Steenbergen vond ik beschamend, zowel in wat gezegd werd als het stilzwijgen van velen. 

Communicatie

Voorzitter, communicatie is voor ons essentieel. Zonder nu te willen mopperen, maar het kan, nee het MOET beter. Ik ga vanavond geen voorbeelden noemen waar het mis ging, maar laten we nu eindelijk die vensters eens echt open zetten! We zien reikhalzend uit naar de notitie Ja, tenzij! Als belangrijke voorbereiding hierop: Onze fractie dient een motie in om, in de geest van de denktank, samen met de wijkplatforms na te denken over hun rol. (motie werksessie platforms voorlezen)

Ibor

Voorzitter, onze fractie draagt medeverantwoordelijkheid voor deze begroting. Een sluitende begroting, wat ons betreft een prestatie van formaat. Geen tekorten, maar wel met een forse impuls aan het verbeteren van de openbare ruimte. Liefst 13 miljoen euro investering om de achterstanden weg te werken. Natuurlijk is het spannend, lukt het om het werk “in de markt te zetten”, hoe gaat de overgang van de beeldkwaliteitsniveaus naar een Utrechts model. Voorzitter, wij hebben er veel vertrouwen in, er is dit jaar veel onderzocht, veel grote woorden zijn gebruikt, maar nu gaan we hard aan de slag. Met de voorgeschiedenis in het achterhoofd haalt niemand het in zijn hoofd om er nu nog makkelijk over te denken.

Crematorium

Een ander punt wat we willen benoemen, is het voornemen om een crematorium te vestigen. Zoals Dhr. Van der Griendt in de begrotingscommissie aangaf, en al eerder Dhr. de Jonge al aangaf, zijn wij voorstander van begraven en dus tegen een crematorium in Woerden.

 

Wij hebben verzocht om de RIB in de eerstvolgende commissie te bespreken, zodat alle voors- en tegens kunnen worden afgewogen.

 

De gebruikelijke gang van zaken is dat als een exploitant een plan indient, er vervolgens getoetst wordt of er mogelijkheden zijn. Wij vinden het vreemd dat er nu een krediet van € 75.000 gevraagd wordt. We begrepen dat dit voor het grootste gedeelte een bedrag is wat gereserveerd wordt als risico voor eventuele juridische trajecten. Dan is het zuiver om het ook op die manier te verwoorden. Mochten er kosten gemaakt worden door de gemeente (bijv. in het kader van bestemmingsplanwijziging) dan dient dat door de ondernemer te worden betaald.

 

Om die reden vinden wij het zuiver om bij het vaststellen van de begroting vandaag, geen middelen ter beschikking te stellen. (Amendement CDA)

 

Sociaal domein

Voorzitter, tot slot,  de helft van de begroting gaat op aan het sociaal domein. Dat is heel veel geld. Maar, Woerden is een sociale gemeente, waarin ontzettend veel gebeurd wat niet in geld wordt uitgedrukt. Denk aan de mantelzorgers, denk aan die talloze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor medebewoners, familie of goede doelen. Onze fractie maakt zich al jaren druk over mantelzorgers. In oktober 2014 (dus ruim een jaar geleden) nam de raad onze motie Adempauze aan (nog wel op de dag van de Mantelzorger), waarin het college werd opgeroepen om uiterlijk 1 april met een voorstel te komen om mantelzorgers actief en integraal te ondersteunen. Vervolgens hebben we in mei bij het vaststellen van het investeringsfonds sociaal domein € 75.000 geaccordeerd. Ik citeer uit het collegestuk: “We denken dat we een bedrag van maximaal 75.000 moeten reserveren uit het investeringsfonds, voor de uitvoering van een uitvoeringsplan voor mantelzorger (conform de motie Adempauze). We verwachten veel van mantelzorgers en willen daarom investeren in de ondersteuningsstructuur voor mantelzorgers. In co-creatie met mantelzorgers en de mensen aan wie zij zorg verlenen in Woerden wordt een uitvoeringsplan gemaakt en uitgevoerd. Dit is nog niet gestart in afwachting van dit investeringsplan.”

Daarom een korte en eenvoudige vraag, kan het college ons aangeven wat de status is van dit uitvoeringsplan? En kunnen de mantelzorgers de extra aandacht en waardering al merken?

Voorzitter, ik rond af met een resume van de inbreng van de ChristenUnie/SGP

  • Vluchtelingenopvang is een onderwerp om gezamenlijk, college en raad, de schouders eronder te zetten;
  • Communicatie dient diep in de genen van de gemeente te zitten. We willen daarom graag met wijk- en dorpsplatforms in gesprek middels een raadsconferentie;
  • Het kwaliteitsniveau van het openbaar onderhoud gaat gelukkig omhoog;
  • Een crematorium is wat ons betreft overbodig
  • Mantelzorgers en vrijwilligers verdienen onze steun en waardering, zij zijn het cement van de Woerdense samenleving. Een oliespuitje kan daarbij soms erg nuttig zijn!