26 april 2017

Crematorium in Woerden

 

Raadsvoorstel over wenselijkheid crematorium in Woerden
De fractie CU-SGP Woerden is voor het begraven van onze overledenen. Dat hebben we ook uitgedragen in de verschillende commissievergaderingen. Dat is de Bijbelse lijn die we willen volgen. Er is daarom een groep inwoners van Woerden met principiële bezwaren tegen cremeren. En het doet mensen verdriet om geconfronteerd te worden met cremeren. Door onze fractie, door insprekers tijdens commissievergaderingen en ingediende zienswijzen is hier aandacht voor gevraagd. Dat betekent dat de fractie CU-SGP Woerden vraagtekens heeft bij de wenselijkheid van een crematorium.

Verantwoordelijkheid
Echter, we realiseren ons ook dat we in een samenleving wonen, waarin er een verschuiving is te zien naar meer cremeren en minder begraven. We leven in een democratie, waarin we respectvol met elkaar dienen om te gaan. Dat betekent dat we tegelijkertijd beseffen dat een crematorium gewenst is. Daar ligt ook een stuk bestuurlijke verantwoordelijkheid die we nemen als onderdeel van de raad van Woerden.

Er lag ook een voorstel om het raadvoorstel, om de wens voor een crematorium in Woerden uit te spreken, te amenderen zodat er een aantal heldere kaders werden toegevoegd. Zoals, dat een exploitant verantwoordelijk is voor alle kosten en voorstellen om een crematorium te vestigen. Dit amendement is uiteindelijk niet in stemming gebracht omdat de raad heeft afgesproken de kaders in commissieverband verder met elkaar te bespreken. Voor de stemming werden er door onze fractie al persoonlijke stemverklaringen gegeven.

Stemverklaringen
Raadslid Simon Brouwer: “Als raadslid dien ik ook het algemeen belang, en om die reden zal ik instemmen met het amendement waarmee een aantal heldere kaders worden beoogd op te nemen in het raadsvoorstel. Diverse geloofsgemeenschappen uit mijn achterban hebben bezwaren ingediend. Zij menen dat de Bijbelse lijn is om overledenen te begraven. Zij hebben deze voor hen tere zaak op een waardige toon voor het voetlicht gebracht. Ook ik ben voorstander van begraven en zal om die reden niet instemmen met het raadsvoorstel.”

Mede namens raadslid Henk van Dam heeft raadslid Henk van der Griendt ook een stemverklaring gegeven: “Als christen zijn wij voor begraven. Wij hebben vanzelfsprekend wel respect voor mensen die hier anders over denken. Wij vinden dat de overheid bij dit, voor mensen teergevoelige onderwerp, in principe behoort mee te werken bij een verzoek om een crematorium in Woerden realiseren. Hoewel wij aarzelingen hebben bij de aangetoonde wenselijkheid vinden wij dat, gelet op de weg die het college en de raad in de afgelopen jaren al heeft afgelegd, we niet tegen dit raadsvoorstel kunnen stemmen.”

Een verdeelde stem dus binnen de fractie CU-SGP Woerden waarmee we oog hebben voor de breedte van onze gezamenlijke achterbannen, en voor onze bestuurlijke verantwoordelijkheid die we als fractie niet willen ontlopen.

Bestemmingsplanwijziging Begraafplaats Rijnhof
Wat betreft de locatie om een crematorium te vestigen op begraafplaats Rijnhof is er een langdurig traject doorlopen. Er was veel discussie in de samenleving. Onder andere omwonenden en kerkelijke gemeenten hebben hun bezwaren kenbaar gemaakt. Het grote zorgpunt rondom deze locatie is de verkeersafwikkeling in dit bijzondere deel van Woerden. De beantwoording van de zienswijzen en het aanvullende onderzoek over de verkeersafwikkeling gaven niet genoeg helderheid hoe deze zorgen opgelost kunnen worden. Een breder draagvlak is er dus niet gekomen. Ook had de raad van Woerden wat ons betreft eerder moeten bepalen en sturen, er was en is onvoldoende transparantie over de financiën. Om die reden heeft de fractie CU-SGP Woerden dan ook in een eerder stadium schriftelijke vragen gesteld aan het college om meer opheldering te krijgen. Redenen dat de fractie van CU-SGP Woerden niet heeft ingestemd met een crematorium op Rijnhof.

Fractie CU-SGP Woerden