19 december 2016

De gemeente Woerden kan bedrijven uit de eigen gemeente geen mogelijkheden meer bieden om binnen de gemeentegrenzen uit te breiden.

 Op de foto vlnr: Frans Hazeleger (SGP), Henk van der Griendt, Teus Verlaan (ondernemer), wethouder Tymon de Weger, Marcel Lelieveld (Ondernemer) en Nelly de Haan (CU). Niet op de foto: Kees de Heer (CU en fotograaf) en David Verweij (ondernemer).

Graag houden we de Woerdense bedrijven die willen uitbreiden, en die signalen zijn er, binnen de gemeente grenzen. Bedrijven en daarmee ook de werkgelegenheid. Dit hebben we onder de aandacht van onze fracties in de Provinciale Staten mogen brengen. In de Provinciale Staten wordt nu gewerkt aan een “herijking” van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS). In de visie is o.a. aandacht voor toekomstige locaties voor woningbouw en voor bedrijventerreinen.

Het eerder genoemde bedrijf BluePrint Automation is op het terrein naast Ferm Werk ten oosten van Woerden momenteel een groot pand aan het bouwen. Daarmee is het laatste perceel beschikbare grond voor bedrijven uitgegeven. Waar kunnen bedrijven die uit willen breiden nu terecht? Dit probleem wat binnen onze gemeente grenzen speelt hebben we onder de aandacht gebracht bij de fracties van Christen Unie en SGP tijdens het werkbezoek eind november.

Op twee locaties is nu de aandacht gericht van de gemeente Woerden en de provincie Utrecht. Namelijk de Putkop Oost bij Harmelen en het werklint Nieuwerbrug aan de Barwoutswaarder. Beide locaties zijn bezocht. Er is geluisterd naar ondernemers die knelpunten ervaren en er is gekeken naar mogelijke oplossingen. Op deze locaties zijn al bedrijven gevestigd en het gaat dus om uitbreiding van bestaand bedrijventerrein. En daarbij willen we letten op de ontsluitingsmogelijkheden van het terrein en natuurlijk ook oog hebben voor het groen. Wat zijn de mogelijkheden tot inpassing in het landschap. Het gaat immers om het Groene Hart. Maar ook om werkgelegenheid voor inwoners van onze gemeente. We gaan voor behoud van de reeds in de gemeente gevestigde bedrijven en onze inwoners die daar werkzaam zijn. Geen gemakkelijke opgave.

Met dank aan de leden van de fracties ChristenUnie en SGP van de Provinciale Staten die de moeite hebben genomen om ter plaatse poolshoogte te komen nemen. We wensen hen wijsheid toe om een wel overwogen bijdrage te leveren aan het herijken van de PRS.

Henk van der Griendt
Raadslid CU-SGP Woerden