17 juli 2017

Duurzaamheid tot in de haarvaten van de samenleving? Maar hoe?


Vanuit de Scheppingsopdracht de aarde te bewerken en te bewaren heeft de mens grote verantwoordelijkheid als goede rentmeester. Dit is ook voor de fractie ChristenUnie-SGP een belangrijke leidraad.

Het is een opdracht en we willen en moeten er alles aan doen om een gezonde en leefbare wereld door te geven aan de generaties die na ons komen. Ook in de Woerdense gemeenteraad is duurzaamheid een onderwerp wat met zekere regelmaat op de agenda staat.

In mei is door de raad besloten in 8 sporthallen en gymzalen duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren die bijdragen aan de ambitie: 'Klimaatneutraal Woerden 2030'. Daarbij zullen 7 sporthallen en gymzalen (bijna) energieneutraal worden. Graag had de fractie ChristenUnie-SGP ook een achtste hal naar energieneutraal willen omvormen. Maar het amendement waarin dit werd voorgesteld haalde geen meerderheid.

In juni zijn de voorbereidingen van het opstellen van de begroting voor 2018 in de raad uitgebreid behandeld. Ook hier weer aandacht voor duurzaamheid. Het college kwam met voorstellen om extra geld hiervoor vrij te maken. De fractie ChristenUnie-SGP en de overige fracties van de raad hadden moeite met de bestemming van het te besteden geld. Duidelijk werd in het debat dat er meer geld moet gaan naar uitvoering om resultaat te bereiken. Minder geld naar ambtelijke ondersteuning. Na het zomerreces zal in september de discussie vervolgd worden. Dan zal ook in beeld gebracht worden wat we hebben bereikt en wat we willen bereiken in 2018. Graag zien we dat ook de inwoners van de gemeente Woerden meer en meer zullen bijdragen aan een duurzame samenleving. Op weg naar een klimaat neutraal Woerden in 2030.

Henk van der Griendt
Raadslid fractie ChristenUnie-SGP