13 maart 2014

Financiële paragraaf verkiezingsprogramma SGP Woerden

Naar de Kern: financiele onderbouwing SGP verkiezingsprogramma

De SGP gaat in de periode 2014-2017 naar de Kern! Dat maken we financieel ook concreet.

Achtergrond

De financiële  paragraaf, die al tijdens het opstellen van de het verkiezingsprogramma in de steigers is gezet, is doorgerekend door de afdeling Financiën van de gemeente Woerden. Er is een duidelijke splitsing tussen harde cijfers vanuit de gemeente en realistisch ingeschatte cijfers door de financiële experts van de SGP.

Opbouw document

In dit addendum wordt allereerst het financiële overzicht gegeven (hoofdstuk 1), uitgesplitst in de rubrieken investeringen en dekking en baten. Per onderdeel wordt vervolgens een toelichting op de financiële paragraaf (hoofdstuk 2) gegeven. Het addendum sluit naadloos aan op het verkiezingsprogramma en geeft inzicht per terrein waar extra investeringen nodig zijn.

link naar financieel addendum

Concreet

De SGP wil het politiekeurmerk stimuleren en investeert in promotie. 

We ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers met een jaarlijkse extra bijdrage van € 10.000,= per jaar. De gemeente gebruikt dit om vrijwilligers en mantelzorgers niet vast te laten lopen. 

Fietspaden worden verbeterd en knelpunten uit het fietsplan worden opgelost.

Aan de dekking en baten kant,  is een OZB verhoging reeël. Tegelijk verwachten we een besparing op de lopende gemeente uitgaven en subsidies.

Natuurlijk zijn er ook veel andere terreinen waar we ons inzetten, die geen investering vragen. Die staan in ons verkiezingsprogramma per terrein onder de kop “concreet”. Voor sommige onderdelen wordt verwezen naar de gemeentelijke begroting van 2014.

Conclusie

SGP gaat naar de Kern door verstandig, eerlijk en transparant te begroten.

De financiële paragraaf van de SGP laat een helder en goed onderbouwd positief effect zien op het saldo van de meerjarenbegroting € +669.000,=

Doorrekening gemeente

SGP heeft een aantal punten voorgelegd aan de gemeente, waarna enkele punten vervolgens duidelijk becijferd zijn. Er zijn ook punten die de gemeente classificatie "raming SGP" heeft gegeven. Daar staat ook een investering bij. SGP heeft in haar finale doorrekening gebruikt gemaakt van de gemeentelijke feedback.

In de bijlage vind u de officiele berekening van de gemeente Woerden.

definitieve doorrekening verkiezingsprogramma SGP