16 juni 2017

Maar liefst 225 jongeren niet in beeld!


Veel gemeenten weten dat ze er zijn, 'spookjongeren'. Maar hebben moeite ze op te sporen om ze te kunnen helpen aan bijvoorbeeld een baan of een diploma.

Door het uitschrijven verbetert hun situatie niet. Ze verliezen hun recht op een inkomensvoorziening, scholing en op medische zorg. Het opsporen en begeleiden van deze groep vraagt om een gerichte aanpak. Het kabinet riep daarom begin 2017 gemeenten, het UWV en de sociale partners op om beter te gaan samenwerken. Redenen voor de fractie CU-SGP Woerden om vragen te stellen of deze problematiek in Woerden speelt. Als reactie op onze vragen kregen we vorige maand antwoord van het college. 

Maar liefst 225 jongeren (geschat) niet in beeld! 
In de gemeente Woerden is nog niet precies duidelijk om hoeveel jongeren het gaat. In het kader van het project * JOW! (Jongeren Onderwijs Werkt) is een grove schatting gemaakt van het aantal jongeren dat geen startkwalificatie (Havo of MB02) heeft, geen onderwijs volgt, geen uitkering heeft en geen of weinig inkomen uit betaald werk (minder dan € 700,- per maand). Woerden heeft (naar schatting) ongeveer 225 van deze jongeren, veelal uitstromers uit het Praktijkonderwijs. Deze jongeren zijn niet langer meer in beeld! Elke jongere die niet geholpen kan worden is een verlies. Maar liefst 225 jongeren die niet geholpen kunnen worden bij het vinden van een baan of een diploma, vinden wij schokkend. En wellicht zijn het er nog veel meer. 

Uit de beantwoording van de vragen blijkt verder dat in 2017 onderzocht wordt hoe JOW! meer 'outreachend' kan werken in de zin dat jongeren die uit beeld zijn, worden opgespoord en worden bevraagd op hun ondersteuningsbehoefte, waarbij de doelgroep wordt uitgebreid tot 27 jaar. Nu is de groep van 23 tot 27 jaar niet in beeld. Op die wijze ontstaat een nog beter zicht op de jongeren in een kwetsbare positie tussen 18 en 27 jaar.

Eind 2016 bleek al, dat de samenwerking in Woerden tussen WoerdenWijzer en Ferm Werk beter moet als het gaat om deze jongeren. Daar wordt nu aan gewerkt volgens het college.

De fractie CU-SGP zal dit zeer kritisch blijven volgen. In oktober 2017 tijdens de verdere bespreking en evaluatie van het project JOW! bepalen we of we aanvullende maatregelen inbrengen om jongeren goed te begeleiden en ondersteunen.

Hugo Bulk
Fractie CU-SGP Woerden

* Het doel van JOW! is kwetsbare jongeren perspectief te bieden in de richting van vervolgonderwijs, (aangepast) betaald werk, dagbesteding en/of een zorgtraject. De aanpak van JOW! moet zo bijdragen aan een sluitende aanpak kwetsbare jongeren, met als beoogd effect dat deze jongeren zoveel als mogelijk meedoen in de samenleving.