12 november 2013

Ondertekening Innovatieonderzoek Schilderskwartier

 Woensdag jl. ondertekenden de betrokken partijen* een samenwerkingsovereenkomst om het innovatieonderzoek ten behoeve van de grondwateronderlast en funderingsituatie in het Schilderskwartier in Woerden op te pakken. Doel van deze overeenkomst is dat de partijen zich gezamenlijk verantwoordelijk verklaren voor het innovatieonderzoek en zich committeren aan de resultaten die dit oplevert. Het innovatieonderzoek moet inzicht geven in de urgentie van de problematiek, het tempo waarmee maatregelen moeten worden getroffen en eventuele nieuwe toe te passen technieken. Dit om tot een goede onderbouwing en bestuurlijk draagvlak te komen voor een toekomstbestendige oplossingsrichting.

Hoe nu verder

Afgelopen maand is het projectplan voor het onderzoek opgesteld. Dit is woensdag door de bestuurders besproken en goedgekeurd. De komende periode staat in het teken van de aanbesteding om de beste kandidaat voor de uitvoering van het Innovatieonderzoek te krijgen. De verwachting is dat begin 2014 gestart kan worden met de uitvoering van het onderzoek. Over het verloop van het onderzoek en de inhoud van de werkzaamheden blijven we de komende periode de inwoners, betrokkenen en belangstellenden informeren. Het onderzoek wordt naar verwachting in de tweede helft van 2014 afgerond.

Dit bericht is namens en in overleg met de betrokken partijen opgesteld.

De ondertekening werd verricht door (v.l.n.r.):

- Ralph de Vries, gedeputeerde provincie Utrecht
- Geert Wammes, voorzitter GWW
- Cor van Tuijl, wethouder gemeente Woerden
- Karin Verdooren, directeur GroenWest
- Arie Haasnoot, productiemanager OASEN

 

Bronnen:
www.grondwaterwoerden.nl
www.woerden.tv