24 december 2013

Posthoorn december 2013

Het volledige exemplaar leest u hier. (Posthoorn.pdf)

Van de Voorzitter

We staan weer aan het einde van 2013. Voor u ligt de nieuwe Posthoorn van december 2013. Voor het eerst in full-colour, in SGP kleuren. We hopen dat dit uitnodigt tot het lezen ervan.

Want wat erin staat gaat over waar de SGP mee bezig is in 2013 en blikt ook vooruit naar 2014, het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Veel van het werk dat de SGP doet in de raad en in het college gebeurt achter de schermen. Het is goed als van tijd tot tijd de wethouder en raadslid hierover wat vertellen aan de achterban. Het interview met Cor en de bijdrage van Simon geven een weerslag waar zij op dit moment mee bezig zijn. Het is een stukje verantwoording naar de kiezer en biedt voor u tegelijk de mogelijkheid tot meeleven en meedenken. Op de ledenvergaderingen is die mogelijkheid er, maar via de Posthoorn willen we een breed publiek bereiken. Betrokkenheid, meedenken en meeleven is heel belangrijk voor onze wethouder en raadslid/fractie. Op die manier kunnen ze de SGP achterban nog beter vertegenwoordigen en weten ze wat er leeft. En niet onbelangrijk: het is voor hen ook goed zich gedragen te weten door uw gebed!

Onze nieuwe burgemeester Molkenboer leren we een beetje kennen in het interview dat met hem gehouden is.

Het jaar 2013 was voor de SGP opnieuw een jaar van verandering. Op de ledenvergadering van september is voor het eerst in ruim 20 jaar gekozen voor een nieuwe lijsttrekker in de persoon van Simon Brouwer, ons huidige raadslid. Een nieuw gezicht en tegelijk bekend omdat Simon al vele jaren actief is in de fractie en nu ook al weer bijna 2 jaar in de raad. De huidige fractie assistent Eric de Jonge zal op plaats 2 de verkiezingen ingaan. We hebben er vertrouwen in dat Simon en Eric het vertrouwde SGP geluid ook de komende periode weer in de raad willen inbrengen. Cor maakt graag plaats voor de jongere generatie, maar blijft politiek actief, wat hij vanaf plaats 3 wil gaan doen. We willen Cor heel hartelijk bedanken voor het vele werk dat hij in de achterliggende jaren voor de SGP gedaan heeft, het grootste deel van deze periode als eenmansfractie, maar zijn blij dat hij zijn kennis en ervaring nog graag wil inzetten voor de SGP. De verkiezingsposter achterin het nummer toont deze top 3 waarmee de SGP ook de komende raadsperiode zich politiek wil laten zien.

2014 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. In de opmaat naar de verkiezingen is de campagne commissie druk bezig met voorbereidingen, zie verderop in dit nummer. Uw hulp kunnen ze goed gebruiken, zeker als de SGP de kernen zal ingaan. Neem contact op en schroom niet om een keer mee te doen. Ook is er veel geld nodig om de SGP goed voor het voetlicht te brengen door allerlei campagnes.

Op de laatste ledenvergadering is het partijprogramma besproken waarmee de SGP de verkiezingen wil ingaan. Het wil terug ‘naar de Kern’, een slanke overheid die zich concentreert op kerntaken, maar ook op principiële punten, als zondagsopenstelling van winkels, een onderwerp dat de komende raadsperiode opnieuw de aandacht zal vragen door overheveling van landelijke naar plaatselijke regelgeving. De SGP wil ook in Woerden terugwijzen naar De Kern, de geboden van God, die belangrijk zijn en een zegen zijn, niet alleen voor SGP-ers, maar voor de hele samenleving. Uw stem is daarom nodig om de SGP sterk(er) te maken, zodat ook het SGP-geluid krachtiger zal klinken. En elke stem kan tellen. We willen u daarom alvast oproepen om op 19 maart 2014 de SGP te steunen met uw stem. In nauwe samenwerking met de ChristenUnie wil de SGP deze ‘kern’-boodschap graag uitdragen, ook in de komende raadsperiode.

Hartelijke groet,

Jan de Wildt

Voorzitter SGP Woerden

In gesprek met burgemeester V.J.H. (Victor) Molkenboer

Burgervader van de hoofdstad van het Groene hart        

Wilt u iets over uzelf vertellen? Hoe is uw politieke loopbaan verlopen?

Al vanaf mijn zestiende of zeventiende jaar ben ik zeer betrokken bij de politiek. In het bijzonder op gemeentelijk niveau.  Lokaal  kun je heel veel bereiken en sta je dicht bij de mensen. Ik ben mijn politieke loopbaan begonnen in Leiderdorp. Als fractievoorzitter en wethouder ben ik in Leiderdorp  ruim 16 jaar actief geweest. Na mijn wethouderschap ben ik in 2005 burgemeester geworden in Leerdam, en … zoals iedereen inmiddels weet vanaf februari 2013 burgervader van de hoofdstad van het Groene Hart.

Ik ben in 1958 in Leiden geboren, heb een katholieke achtergrond en ben op mijn zesde jaar verhuisd naar Leiderdorp. Mijn hbo-opleiding heb ik gevolgd in Delft op de lerarenopleiding (geschiedenis en maatschappijleer). Na mijn opleiding ben ik gaan les geven in het mbo. Na enige jaren lesgeven heb ik diverse directiefuncties vervult binnen het ROC Zadkine te Rotterdam.

Hoe hebt u kennis gemaakt met de Woerdense samenleving sinds uw komst naar onze gemeente?

Vanaf begin maart bezoek ik veel organisaties, groeperingen, verenigingen en lokale initiatieven. Zowel in de stad Woerden als in Harmelen, Kamerik en Zegveld. Mijn kennismaking is zeker nog niet afgerond.  Ik ben erg onder de indruk van de vele activiteiten en ieders betrokkenheid bij de lokale gemeenschap.

U bent lid van de PvdA en functioneert in het duale bestel. Betekent dat voor een burgemeester dat hij boven de partijen moet staan en afstand moet nemen van alles wat met politiek te maken heeft?

Als burgemeester sta je inderdaad boven de partijen. Je ziet toe op het politieke proces en geeft advies als dat gevraagd wordt. Je bewaakt de integriteit van de organisatie en de politiek. Op het gebied van de openbare orde heb je als burgemeester een zelfstandige bevoegdheid. Als burgemeester geef je verder als voorzitter leiding aan het college en de raad. Voor de burgers ben ik burgervader en  probeer ik veel onder de mensen en organisaties te zijn binnen de gemeente.

Negen van de 29 raadsleden in Woerden vertegenwoordigen een christelijke partij. Hoe kijkt u aan tegen christelijke politiek?

Politiek is vormgeven aan de (lokale) samenleving. Dat kan vanuit diverse achtergronden en levensbeschouwingen. Dat maakt onze democratie juist zo waardevol en interessant.

Sommige partijen beroepen zich bij hun handelen nadrukkelijk op de Bijbel als Gods Woord en vinden dat dit richtsnoer voor de samenleving moet zijn. Is daarvoor ruimte in de Woerdense politiek?

Natuurlijk is daar ruimte voor in de Woerdense politiek. Belangrijk is dat iedereen in de politiek elkaars achtergrond respecteert.

Waarden en normen genieten momenteel veel belangstelling in de politiek. Vindt u dat de overheid hierin een taak heeft?

Waarden en normen staan vandaag de dag terecht centraal. De overheid heeft hierin zeker een  taak. De kwaliteit van de samenleving wordt er sterk door beïnvloed.

U bent verantwoordelijk voor de openbare orde en de veiligheid in onze stad. De meningen van burgers lopen op dit terrein nogal uiteen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de zondagsrust. Hoe gaat u om met deze verschillen?

Het is belangrijk om met iedereen rekening te houden. Maar het kan niet zo zijn dat de een de ander iets oplegt. Een zekere vorm van zondagsrust dient dus gerespecteerd te worden. Hierin moeten we met elkaar in de raad een balans vinden.

We zijn op weg van een verzorgingsstaat naar een zorgzame samenleving. Te denken valt aan de WMO. Welke initiatieven neemt de gemeente hierin? En hoe ziet u de taak van de kerken op dit gebied?

De gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden binnen het sociale domein. De gemeente Woerden probeert ‘de zorg’ zo dicht mogelijk bij de mensen die het nodig hebben te organiseren.

Woerden Wijzer en Ferm Werk zijn hiervan voorbeelden (eerste opvang voor burgers op het gebied van werk en bijstand, WMO, opvoedingsondersteuning, etc).

Eigen verantwoordelijkheid, het zelf nemen van regie en het doen van een eventueel beroep op de eigen omgeving/familie (bijv. mantelzorg) zijn hierbij ook belangrijke elementen van beleid.

Kerken kunnen een belangrijke rol spelen op het gebied van informatievoorziening, weten vaak welke mensen echt geholpen moeten worden, kunnen mensen op weg helpen, kunnen eventuele hulp/aandacht ook initiëren, enz.

Wilt u kort reageren op de volgende vragen?

-                     Woerden, een stad om te blijven?

Ja, zeker. Er liggen veel uitdagingen  in de hoofdstad van het Groene Hart.

-                     Woerdense burgers: samenhang of los zand?

Samenhang. Er is een enorme betrokkenheid bij stad en dorpen.

 

-                     Heeft de kerk een taak in de samenleving?

Ja zeker. De kerken vertegenwoordigen waarden die voor grote groepen van belang zijn.

 

Johan Schimmel

Woerdense Joodse begraafplaats in ere hersteld

De burgemeester van Woudenberg, mevrouw Cnossen, de voorgangster van onze wethouder Cor van Tuijl, heeft zich destijds er sterk voor gemaakt om de Joodse begraafplaats op te laten knappen en te restaureren. Het resultaat mag gezien worden. Een muur van ongeveer 2 meter hoog en een poortgebouw onttrekken de Joodse begraafplaats in het Westdampark aan het zicht. Onder het vallend blad rusten de lichamen van 55 Joodse Woerdenaren. De gemeente herstelde in de afgelopen tijd de muur en het poortgebouw. De restauratie maakt deel uit van een groot onderhoudsplan voor de oude begraafplaatsen in Woerden. Binnen de oude wallen liggen 4 begraafplaatsen, die men in 15 jaar volledig wil restaureren.

De Hebreeuwse letters boven de poort maken meteen duidelijk dat het hier om een Joodse begraafplaats gaat. De woorden uit Jesaja 26 : 19a getuigen van hoop op de toekomst: "Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan; waakt op en juicht, gij, die in het stof woont!" Dat in 1856 deze begraafplaats werd aangelegd, had te maken met de Joodse gevangenis in Woerden. Omdat de gevangenen een koosjer menu (volgens de orthodox-joodse godsdienstige voorschriften bereid) wilden, werden alle Joodse wetsovertreders naar de Woerdense gevangenis gebracht. Zo hoefde er maar in 1 gevangenis koosjer gekookt te worden.

Toen de Joodse gemeente van Woerden samengevoegd werd met die van Gouda, was uitbreiding niet meer noodzakelijk. Er werd een muur geplaatst en het poorthuis gebouwd. Het poortgebouw wordt ook wel metaheerhuisje genoemd, was- of reinigingshuisje. De laatste zerk die erbij is geplaatst, dateert ook uit die tijd: 1927. De verantwoordelijkheid voor de muur en het poortgebouw rust tegenwoordig bij de gemeente Woerden. Vandaar dat de muur en het gebouw nu zijn gerestaureerd. De werkgroep Kerk en Israël van de PKN in Woerden zorgt voor het onderhoud van de zerken. De procedure om de muur goed te restaureren en vergunningen te krijgen, duurde 2 jaar. Dit jaar is het poorthuis gerestaureerd.

Begin oktober is de gerestaureerde begraafplaats geopend, waarbij ook een aantal Woerdense Joden aanwezig was. Op de begraafplaats liggen vooral Asjkenazische Joden, getuige de staande grafstenen. Er zijn slechts enkele liggende grafstenen op de graven waar Sefardische Joden liggen. Op de Open Monumentendag werd de begraafplaats druk bezocht, waaronder veel kinderen. Het is goed, dat een monument, waar een heel verhaal achter schuilgaat, weer in goede staat is teruggebracht.

Vanuit de fractie

Verkiezingskoorts

De afgelopen weken merkten we al dat we richting verkiezingen gaan. De reacties in de vergaderingen zijn wat vinniger, en veel dingen die bereikt zijn, krijgen ineens meerdere eigenaren.  Een mooi voorbeeld is de discussie rondom de voorzieningen in Harmelen, waar de meningen tijdens de discussies sterk verschilden. Nu het eindresultaat is dat Dezibel verkocht wordt aan de gebruikers, is elke partij er als de kippen bij om voor het voetlicht te halen dat vooral zij hier een belangrijke factor hebben gespeeld. Als fractie die daar niet aan meedoet, vooral vermakelijk om dat te observeren. Maar ook de voorbereidingen voor de verkiezingen hebben veel energie gekost. Leuke dingen als een fotoshoot, wat erg gezellig was om te doen, en een mooi eindresultaat heeft gebracht, maar ook vele uren aan het schrijven en herschrijven van het programma.

Terugblik ledenvergadering

Tijdens de ledenvergadering van 18 november hebben we aan de aanwezigen het concept verkiezingsprogramma gepresenteerd. Ik kijk er met veel voldoening op terug. We hebben een mooie discussie kunnen voeren en diverse punten zijn daarna nog aangescherpt. Voor de leden zijn dat de belangrijkste momenten in vier jaar kiesvereniging. Dat zijn de momenten dat u echt invloed hebt op waar we actief op willen inzetten de komende periode. Onderwerpen als zondagsopenstelling van de winkels, maar ook fijnstof in de binnenstad, overlast van de horeca en evenementen, de enorme hoeveelheid zaken die op de gemeente afkomen op het gebied van zorg en welzijn, ze zijn allemaal uitvoerig besproken. Dan blijkt een avond eigenlijk nog te kort te zijn. Ook de spontane hulp van verschillende mensen uit de achterban die hun input hebben gegeven tijdens een brainstormavond, via de e-mail, maar ook door middel van meedenken en -schrijven hebben ons aangenaam verrast. Dank daarvoor!

Na zoveel jaren een nieuw gezicht als lijsttrekker, is toch een grote verandering. Cor van Tuijl, als boegbeeld van de SGP en de laatste 1,5 jaar als wethouder voor ChristenUnie/SGP, heeft het stokje aan mij overgedragen. Dan is het fijn om veel steun te ervaren, van bestuur en achterban. Ik besef heel goed dat ik geen kloon ben van mijn voorganger(s) en dat ik op mijn eigen manier zal insteken. Maar de boodschap van de SGP wijzigt niet, en dat voelt als een grote verantwoordelijkheid. Het vertrouwen dat veel mensen hebben uitgesproken, is voor mij een mooie steun in de rug! Dank daarvoor!  

FermWerk

Op het moment van schrijven is de discussie over FermWerk volop bezig. Naast een staatssecretaris met grote plannen, hebben we te maken met een samenvoeging van een complete afdeling van de gemeente Woerden met een sociale werkvoorziening. Voor FermWerk is er straks een flinke uitdaging om ‘de markt’ op te gaan met mensen die aan het werk ‘moeten’. Het bedrag wat daarmee gemoeid is, is enorm. Als fractie zit je dan in de spagaat dat het zakelijk en financieel echt goed op orde moet zijn, maar daarnaast dat de menselijke maat niet uit het oog wordt verloren. En dat is best lastig, want zeker voor de mensen met een ‘beschutte werkplek’ bij De Sluis, is onrust niet goed. Als fractie steken we met name in op het ondersteunen van de directeur met een financieel directeur, zodat FermWerk ‘in control’ is en blijft.

Namens de fractie, Simon Brouwer

Interview met wethouder Cor van Tuijl

“De openlijke betrokkenheid zou groter kunnen zijn”

U bemoeit zich nu ruim 25 jaar met de (Woerdense) politiek. Vele jaren raadslid en sinds enige tijd bestuurder.     Wat beweegt u?

Tja, wat zijn mijn motieven? Wat ik vooral probeer is aan de samenleving duidelijk te maken dat er meer is dan hetgeen mensen bedenken. Je probeert in je eigen leven de Bijbelse normen na te leven, en dat probeer ik ook in bestuur van een gemeenschap zoals de gemeente Woerden. De Bijbelse normen zijn voor mij objectief, maar voor een ander niet. Daarom is het zo belangrijk die in rust en eenvoud uit te kunnen dragen.

Daarnaast vind ik politiek, het debat ook interessant. Om met respect voor de ander ook uit te kunnen leggen waarom wij als christenen bepaalde dingen nu juist wel willen of niet. 

U bent wethouder namens de CU-SGP-fractie. Deze fractie beroept zich bij haar handelen nadrukkelijk op de Bijbel als Gods Woord en vindt dat dit richtsnoer voor de samenleving moet zijn. Is daarvoor ruimte in de Woerdense politiek?

Ja, daar wil ik wel positief op reageren. Maar ik moet erbij aantekenen dat die ruimte kleiner wordt. Het begrip neemt af in bijna gelijke mate met de afname van de kennis van de Bijbel en de gedachtenwereld van christenen en meer in het bijzonder van het reformatorisch gedachtengoed. Denk bijvoorbeeld aan de recente mazelenepidemie.

Dit zie je ook in Woerden terug. Daarom is het zo goed dat wij als ChristenUnie en SGP in de raad zijn vertegenwoordigd. Daar kan dat geluid het beste klinken. Als wethouder ben je toch meer bestuurlijk bezig.  

Wat ervaart u van de betrokkenheid uit de achterban? Ziet u mogelijkheden om de eigen achterban en de Woerdense burgers in het algemeen meer bij de politiek te betrekken?

De openlijke betrokkenheid zou groter kunnen zijn. Maar wat ik ervaar is dat mensen uit de achterban wel meeleven. Je merkt dat niet totdat je met ze praat. Dan blijken ze toch wel op de hoogte te zijn. Dat is zeer prettig en soms echt verassend. Dat doet me goed.

Wilt u reageren op de volgende uitspraken?

-           Woerden, een veilige stad.

Zeker. Helaas gebeuren er soms ongelukken, worden fiets- en andere diefstallen gepleegd, is er overlast van verkeer, jongeren en dergelijke. Maar in zijn algemeenheid is Woerden veilig.

-           Woerden, een stad met monumenten om zuinig op te zijn.

Ja, we hebben een aantal prachtige monumenten. Er zijn er die een opknapbeurt behoeven. Dan is er wel meer budget nodig. En soms moet je accepteren dat je niet alle monumenten kunt behouden.

-           Woerden, een stad met veel aandacht voor het milieu

Ja, afhankelijk van hoe breed je milieu opvat. De openbare ruimte proberen we goed te houden met een beperkt budget om zo het leefmilieu zo aangenaam mogelijk te houden. Milieuvervuiling willen we tegengaan en/of oplossen.

-           Woerden, meer dan de stad alleen. Harmelen, Kamerik en Zegveld zijn er ook nog!

Zeker. We voeren als bestuur een beleid dat elke kern zijn eigen identiteit laat behouden. Helaas kun je niet in elke kern alle voorzieningen behouden. Daar moet maatschappelijk en economisch draagvlak voor zijn. Denk aan busdiensten en winkels. Voor vijf personen per dag kun je gewoonweg geen busdienst in stand houden. Een winkelier heeft ook klanten nodig.

Maar we blijven ons best doen door ondermeer kleinschalige woningbouw in de kernen. Kortom, de kernen worden zeker niet vergeten.

 

Johan Schimmel

Kandidatenlijst SGP 2014

1

 

S.C. (Simon) Brouwer

Woerden

2

 

H.J. (Eric) de Jonge

Woerden

3

 

C.J. (Cor) van Tuijl

Woerden

4

 

S.P.L. (Steffan) Pak

Zegveld

5

 

C.J.(Cornelis) Both

Woerden

6

 

A. (Aris) Verduijn

Kamerik

7

 

N.C. (Nico) van Schaik

Harmelen

8

 

A.P.A. Niek) Overbeeke

Woerden

9

 

B. (Bert) de Groot

Zegveld

10

 

F.A. (Frans) Schaddelee

Harmelen

11

 

M. (Mathijs)van Tuijl

Woerden

12

 

J. (Koos) van der Wind

Kamerik

13

 

P. (Piet) Bremmer

Zegveld

14

 

J. (Jan) de Wildt

Woerden

15

 

R.W. (Rein) den Hertog

Harmelen

16

 

L.A. (Laurens) Kroon

Woerden

17

 

G. (Gerrit) Samson

Kamerik

18

 

G. (Gerard) Middelkoop

Woerden

19

 

R. (René)Treur

Woerden

20

 

B. (Bart) van Zutphen

Woerden

 

 

 

 

 

 

Campagneplan gemeenteraadsverkiezingen 2014

Ook voor de komende verkiezingen binnen gemeente Woerden en de omliggende kernen is er weer een campagneteam samengesteld om de SGP en haar gedachtegoed onder de aandacht te brengen.

Centraal staan 2 doelen:

-           Het geluid van de SGP naar buiten brengen

-           Meer stemmen behalen voor bij de komende verkiezingen

Vanuit deze doelen wordt er momenteel een programma opgezet waarbij er via de media en diverse reclame uitingen vorm wordt gegeven aan wie de SGP is en waar de SGP voor staat. Tevens zullen alle kernen bezocht worden met een actie om op deze manier te laten zien dat die ook onderdeel zijn van de gemeente Woerden.

Week 9          : Actie in de kernen (Snel en Polanen, Zegveld)

Week 10        : Actie in de kernen (Tournoysveld, Kamerik)

Week 11        : Actie in de kernen (Woerden)

Week 12        : Verkiezingen, stem SGP

Ook wordt naast deze acties de website actief bijgehouden met interessante content rondom de SGP en de verkiezingen: www.sgp-woerden.nl

Wij hopen ook komend jaar op uw stem!

Het SGP campagneteam Gemeenteraadsverkiezingen 2014