30 juni 2017

Verslag uit de Raad

 

Verslag uit de Raad

Vorige week en afgelopen donderdagavond vergaderde de Gemeenteraad van Woerden voor de laatste keer voordat het zomerreces start. Dit verslag uit de Raad is op hoofdlijnen. Uitgebreidere informatie kunt u terugluisteren per agendapunt op: http://tinyurl.com/y7hfatsl

Sociale huurwoningen
Als eerste behandelpunt werden een aantal hamerstukken in stemming gebracht. De opvallendste daarvan waren het voorstel om akkoord te gaan met de herinrichting van het sportterrein van VV Kamerik. De fractie CU-SGP is blij dat er na lange tijd een oplossing is gevonden waar alle partijen en vooral de inwoners van Kamerik belang bij hebben. Belangrijk is ook het aangenomen raadsvoorstel Tijdelijke huisvesting op de Bleek 1. Hierdoor wordt het mogelijk om op relatief korte termijn extra sociale huurwoningen toe te voegen aan de woningvoorraad in Gemeente Woerden. Dit komt statushouders in de Stadspoort en woningzoekenden in Woerden ten goede. Een eerste en belangrijke stap!

Bedrijventerrein Middelland
Daarna debatteerde de raad over de ontwikkelingsvisie van bedrijventerrein Middelland. Het gaat vooral om de transformatie van het noordelijk deel naar een gemengd stedelijk woongebied. Een grote, maar noodzakelijke stap voor CU-SGP Woerden. Het raadsvoorstel werd aangenomen. Een amendement van Inwonersbelangen haalde het niet.

Verkoop pand Ferm Werk
Verder stemde de raad in met het voorstel om het bedrijfspand, waar Ferm Werk nu gebruik van maakt, aan de Carosserieweg 1 te verkopen. Een belangrijk argument is dat het in bezit hebben van vastgoed geen kerntaak is van de gemeente. Daarnaast wil de Woerdense onderneming Groenendijk Bedrijfskleding graag gebruik gaan maken van het pand. Ferm Werk kan op deze locatie blijven, sterker nog veel mensen van Ferm Werk werden al ingezet door Groenendijk en dit zal in de toekomst dus alleen maar meer worden! Een goede zaak om dit prachtige bedrijf in Woerden te behouden en samen met Ferm Werk nog meer succes te halen.

Begroting 2018
Een belangrijk agendapunt op donderdag 22 juni jl. was de bespreking voor de meerjarenbegroting 2018  - 2021. Deze begroting gaat dus over de gemeenteraadsverkiezingen van D.V. maart 2018 heen. De raad debatteerde in het zogenaamde juni-overleg uitgebreid om kaders en richting van de meerjarenbegroting mee te geven aan het college. Door het indienen van amendementen en moties werd de begroting op een aantal punten gewijzigd of worden beslissingen definitief in september 2018 genomen.

Voor de fractie CU-SGP is het belangrijk dat het Gebiedsgericht werken, elk dorp of elke wijk een eigen wijkambtenaar, echt in gang gezet wordt. Door als fractie een amendement in te dienen kreeg het college de opdracht om de pilot om te zetten in een pilot voor 1 wijk en 1 dorp met een evaluatie in mei 2018. VVD, CDA, Lijst van der Does en D66 dienden mede in. Door de pilot te beperken tot 1 wijk en 1 dorp ontstond een raadsmeerderheid zodat 2 wijkambtenaren echt aan de slag kunnen, ieder voor 18 uur per week!

Op het gebied van Duurzaamheid, voor CU-SGP een belangrijk speerpunt in het verkiezingsprogramma, werden een amendement motie aangenomen, ook door CU-SGP Woerden ingediend die ervoor zorgen dat maatregelen en projecten om duurzaamheid te bevorderen met en vanuit de samenleving worden georganiseerd.

Ook werd het college op een aantal dossiers opgedragen om het budget vast te reserveren voor 2018, maar voor de concrete invulling in september 2018 met een gedegen plan naar de raad te komen.

Moties
De fractie CU-SGP speelde een verbindende rol om inclusiebeleid in Woerden beter vorm te geven. Daarmee werd een aangepast raadsvoorstel door de hele raad aangenomen. Ons doel voor de Woerdense samenleving is: iedereen doet mee, ongeacht leeftijd, culturele- en/of godsdienstige achtergrond, gender, inkomen, talenten, beperkingen, etc. Inclusie moet van onderaf komen, een opgelegd inclusiebeleid vanuit de overheid vonden en vinden wij geen goede oplossing.

Een motie over het verlengen van de proef gratis parkeren in de binnenstad werd aangenomen in afwachting van de evaluatie. CU-SGP stemde voor om bezoekers en inwoners nu niet te confronteren met nieuwe tarieven terwijl de evaluatie nog moet plaatsvinden.

Hugo Bulk
Kandidaat-raadslid