22 februari 2016

WONEN in WOERDEN

In de landelijke politiek heeft wonen ook de nodige aandacht gehad. Er is ingestemd met een aantal wetsvoorstellen. Ook de Christen Unie heeft een motie ingediend die is aangenomen. Doel van dit alles is de doorstroming op de huurmarkt te bevorderen en de kans van jongeren op een huurwoning te vergroten. Ook in Woerden heeft wonen de aandacht van de plaatselijke politiek.

Er is een woonvisie “Woerden Woont 2015 – 2020”. Vervolgens is er een strategische woningbouw planning opgesteld en zijn er prestatieafspraken gemaakt door de gemeente, woningbouwcorporaties en huurdersvereniging. Middels de jaarbrief wonen wordt de raad geïnformeerd.   

De jaarbrief wonen is onlangs aan de raad aangeboden en vermeld een aantal positieve zaken. Door de economische crisis zijn veel plannen stil komen te liggen. Gelukkig trekt de economie weer aan, wat zijn invloed heeft op de woningmarkt. Goed ook om in de jaarbrief te lezen dat het percentage scheefwonen (inkomen van de huurder past niet bij de huurprijs) verder is teruggedrongen. En dat een hoog percentage van de beschikbare woningen is toegewezen aan starters. Natuurlijk benieuwd of we deze positieve lijn kunnen volhouden. Doorstroming op de woonmarkt en het terug dringen van scheefwonen blijven onze aandacht vragen.

De prestatieovereenkomst is opgebouwd rondom drie hoofdthema's: woningvoorraad, duurzaamheid en sociaal domein en leefbaarheid. De fractie CU/SGP is blij met de aandacht voor duurzaamheid. Er is volgens de jaarbrief sprake van een goede samenwerking tussen woningbouwcorporaties, gemeente en huurders. Dat is heel goed. Zo is er een pilot Nul Op de Meter, een samenwerking van corporatie en de gemeente. Aandacht is er ook voor het toepassen van zonnepanelen. Daarnaast zullen gemeente en corporaties mogelijkheden verkennen voor nieuwe woonvormen, die bijzondere doelgroepen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig of met enige ondersteuning te wonen. Voor de huisvesting van vergunninghouders/vluchtelingen zal een plan worden uitgewerkt. Want ook Woerden zal bijdragen aan het huisvesten van deze mensen.  

Als laatste de strategische woningbouwplanning. Deze is al eerder de raad gepasseerd. In deze planning staat wat er voor wie, waar en wanneer gebouwd wordt. Zowel voor de stad als de dorpen. Hierbij is er aandacht voor starterswoningen en seniorenwoningen. Want daaraan is behoefte is gebleken. Voor de fractie CU/SGP blijft de leefbaarheid van de dorpen en het behoud van het groen in onze gemeente een belangrijk aandachtspunt.  

Zo wordt de raad jaarlijks middels de jaarbrief wonen geïnformeerd over de stand van zaken en kan daar waar nodig de planning of de prestatieafspraken worden bijgesteld. Want flexibiliteit is en blijft belangrijk.